Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Żłobek Samorządowy Nr 5 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Żłobka Samorządowego nr 5 zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Samorządowego nr 5 –www.zlobek5.pl, będącej ogólnodostępną, cyfrową formą prezentacji placówki.

Data publikacji strony internetowej: 01.10.2020r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.10.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan),
  • niektóre z grafik mogą nie posiadać tekstów alternatywnych,
  • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków,
  • filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.

Powody wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 01.10.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronach www.zlobek5.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Grzegorczyk, zlobek5@mjo.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48126442443. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Budynek Żłobka Samorządowego nr 5 w Krakowie znajduje się na osiedlu Willowym 2.

2. Teren placówki jest ogrodzony. Do budynku placówki prowadzą 3 wejścia od ulicy Orkana. Pomieszczenia grupy pierwszej i drugiej znajdują się na piętrze gdzie prowadzą schody stanowiące ograniczenie.

Pomieszczenia administracji oraz grupy trzeciej znajdują się na parterze, nie ma ograniczeń w postaci schodów.

3. Wejścia do poszczególnych grup i administracji żłobka są ogólnodostępne w godzinach pracy żłobka. Od strony zachodniej znajduje się wejście przeznaczone wyłącznie dla personelu żłobka. Wejścia na grupy zaopatrzone są w domofon wizyjny a do administracji w domofon.

4. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz, na pierwszym piętrze z klatką schodową. Budynek nie posiada wind.

5. W budynku nie ma dostosowań dla osób z niepełnosprawnością.

6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. W Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie nie ma pętli indukcyjnych.

8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill´a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

9. W Żłobku Samorządowym nr 5 w Krakowie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM).

10. Parking dla samochodów osobowych znajduje się poza terenem ogrodzonym żłobka (ogólnodostępny). Dojazd straży pożarnej, karetki pogotowia jest możliwy pod każde z wejść do budynku.

Skip to content